روی پل دخترکی بی پاست

روی پل دخترکی بی پاست

بفهمن آدمی
بهت گندم نشون میدن

برهنگی

چهارشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۴، ۰۸:۲۵ ق.ظبرهنگی، بیماری عصر ماست، 


به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان ساخته است...


۹۴/۰۴/۰۳